همانطور که در عکس فوق ملاحظه می فرمایید چنانچه همه افراد از ماسک استفاده کنند احتمال آلوده شدن شما به ویروس کرونا فقط 1.5درصد می باشد.